Dizibip İletişim Sayfası

Dizibip Reklam teklifleriniz ve Telif Hakkı ile ilgili görüşmek istediğiniz herhangi bir konu için “[email protected]” mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Dizibip.org başka hiç bir site ile bağlantılı olmadığı gibi 5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. Server’larında hiç bir materyal barındırmamaktadır. Telif hakkı içerdiğini düşündüğünüz içeriğiniz ile ilgili mail adresimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İlgili Yasa:

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

English Translation:

All the videos that are involved in our website are added from general video websites like vk.com, mail.ru, etc. For productions whose copyright belongs to you, as long as you make a notice to “[email protected]” email address, relevant production will be removed in 3 workday from our website.